Zawód architekt

Architekt jest osobą, posiadającą nadawany przez państwo tytuł zawodowy. Osoba ta zajmuje się przede wszystkim projektowaniem budowli, zajmuje się również organizacją prac budowlanych, a także może uczestniczy h przy tych pracach.  W innych krajach jest również tak, że nie każdy, kto zajmuje się wymienionymi wyżej zadaniami, jest uznany przez prawo za architekta.
Aby zostać architektem należy ukończyć na studiach kierunek związany ściśle z budownictwem. Oczywiście aby zostać architektem konieczne jest spełnienie określonych warunków, trzeb być kreatywnym, otwartym na indywidualne potrzeby klientów, trzeba znać wszystkie pojęcia i niezbędne rzeczy, bez których nie obejdzie się praca architekta.

Jak zostać architektem?

Aby zostać architektem należy ukończyć uczelnie wyższą, na wydziałach architektura. Po uzyskaniu dyplomu I stopnia, potencjalny absolwent zyskuje tytuł zawodowy inżynier architekt, natomiast po uzyskaniu dyplomu II stopnia tytuł magister inżynier architekt. Osoby uznane przez prawo za architektów, wpisane są na listę krajowej jednostki organizacyjnej Samorządu Zawodowego Architektów. Wymienione tutaj tytuły nie są prawnie chronione. Trzeba mieć świadomość, że według prawa architekci i inżynierzy budownictwa mają obowiązek ubezpieczenia się od następstw popełnienia błędów w sztuce budowlanej. Bez posiadania odpowiedniego kapitału często są one trudne do naprawienia. Dla każdego architekta, najważniejsza jest będąca w ich posiadaniu pracownia architektoniczna (pracownia projektowa Domino), ponieważ to właśnie w niej powstają projekty.

Możesz również polubić…